کتاب های منتشر شده مرکز

1-«برخورد بالینی با بیماریهای عصب فاسیال» تألیف دکتر محمود صدوقی، دکتر یاشا عمیدی،تابستان 1385

2-«بیماری ها و جراحی سینوس» ترجمه و تدوین دکتر محسن نراقی، پاییز 1385

3-«بیماری ها و جراحی بینی» ترجمه و تدوین دکتر محسن نراقی، پاییز 1385

4-«جراحی پلاستیک صورت» ترجمه و تدوین دکتر محسن نراقی، پاییز 1385

5-«جراحی قاعده جمجمه» ترجمه و تدوین دکتر محسن نراقی، پاییز 1385

6-«راینولوژی کودکان» ترجمه و تدوین دکتر محسن نراقی، پاییز 1385

7-«راینولوژی کودکان» ترجمه و تدوین دکتر محسن نراقی، پاییز  1385

8-«بیماریها و جراحی دهان» ترجمه و تدوین دکتر محسن نراقی، سال 1387

9-«بیماریهای گوش داخلی» تالیف دکتر مسعود متصدی زرندی، دكتر جان روتكا، انتشارات اشپرینگر،  سال 2010

10-«مطالعه بر روی مدلسازی ریاضی تبادل گاز گوش میانی» ترجمه و تدوین: دکتر پدرام برقعی، فرشته ناظمی هرندی، 1396

  1. The book of” Clinical approach to facial nerve paralysis”; written by :Dr Mahmod Sadoghi-Dr Yasha Amidi.Summer 1385
  2. The book of” Sinus disease and surgery”; translation and collection by : Mohsen Naraghi.MD.Autumn 1385
  3. The book of”Nose disease and surgery”;taranslated and collection by :Mohsen Naraghi.MD.Autumn 1385
  4. The book of” facial plastic surgery “translation and collection by:Mohsen Naraghi.MD, Autumn1385
  5. The book of”skull base surgery”;translation and collection by ;Mohsen Naraghi.MD, Autumn1385
  6. The book of”pediatric rhinology”;translation and collection by :Mohsen Naraghi.MD, Autumn1385