کتاب های منتشر شده مرکز

1-«برخورد بالینی با بیماریهای عصب فاسیال» تألیف دکتر محمود صدوقی، دکتر یاشا عمیدی،تابستان 1385

2-«بیماری ها و جراحی سینوس» ترجمه و تدوین دکتر محسن نراقی، پاییز 1385

3-«بیماری ها و جراحی بینی» ترجمه و تدوین دکتر محسن نراقی، پاییز 1385

4-«جراحی پلاستیک صورت» ترجمه و تدوین دکتر محسن نراقی، پاییز 1385

5-«جراحی قاعده جمجمه» ترجمه و تدوین دکتر محسن نراقی، پاییز 1385

6-«راینولوژی کودکان» ترجمه و تدوین دکتر محسن نراقی، پاییز 1385

7-«راینولوژی کودکان» ترجمه و تدوین دکتر محسن نراقی، پاییز  1385

8-«بیماریها و جراحی دهان» ترجمه و تدوین دکتر محسن نراقی، سال 1387

9-«بیماریهای گوش داخلی» تالیف دکتر مسعود متصدی زرندی، دكتر جان روتكا، انتشارات اشپرینگر،  سال 2010

10-«مطالعه بر روی مدلسازی ریاضی تبادل گاز گوش میانی» ترجمه و تدوین: دکتر پدرام برقعی، فرشته ناظمی هرندی، 1396