1. کتاب با عنوان “بیماریهای گوش داخلی ” تالیف دکتر مسعود متصدی زرندی، دكتر جان روتكا، انتشارات اشپرینگر،  سال 2010
  2. کتاب با عنوان « بیماریها و جراحی دهان » ترجمه و تدوین دکتر محسن نراقی، سال 1387
  3. کتاب با عنوان ” برخورد بالینی با بیماریهای عصب فاسیال ” تألیف دکتر محمود صدوقی، دکتر یاشا عمیدی،تابستان 1385
  4. کتاب با عنوان” بیماری ها و جراحی سینوس” ترجمه و تدوین دکتر محسن نراقی، پاییز 1385
  5. کتاب با عنوان” بیماری ها و جراحی بینی” ترجمه و تدوین دکتر محسن نراقی، پاییز 1385
  6. کتاب با عنوان” جراحی پلاستیک صورت” ترجمه و تدوین دکتر محسن نراقی، پاییز 1385
  7. کتاب با عنوان” جراحی قاعده جمجمه” ترجمه و تدوین دکتر محسن نراقی، پاییز 1385
  8. کتاب با عنوان”راینولوژی کودکان ” ترجمه و تدوین دکتر محسن نراقی، پاییز 1385
  9. کتاب با عنوان « راینولوژی کودکان » ترجمه و تدوین دکتر محسن نراقی، پاییز  1385