دکترمجتبی محمدی اردهالی

رییس مرکز


Otorhinolaryngology Research Center, Tehran University of Medical Sciences

دکتر امین آمالی

معاون پژوهشی مرکز


Otorhinolaryngology Research Center, Tehran University of Medical Sciences

دکتر شاهین باستانی نژاد

عضو شورای پژوهشی مرکز


Otorhinolaryngology Research Center, Tehran University of Medical Sciences

دکتر ساسان دبیری

عضو شورای پژوهشی مرکز


Otorhinolaryngology Research Center, Tehran University of Medical Sciences

دکتر نسرین یزدانی

عضو شورای پژوهشی مرکز


Otorhinolaryngology Research Center, Tehran University of Medical Sciences

دکتر حامد امامی

عضو شورای پژوهشی مرکز


Otorhinolaryngology Research Center, Tehran University of Medical Sciences

دکتر فاطمه میراشرفی

عضو شورای پژوهشی مرکز


Otorhinolaryngology Research Center, Tehran University of Medical Sciences

دکتر زهرا مختاری

مدیر پژوهش مرکز


Otorhinolaryngology Research Center, Tehran University of Medical Sciences