دکتر علیرضا کریمی یزدی

رییس مرکز


Otorhinolaryngology Research Center, Tehran University of Medical Sciences

دکترمجتبی محمدی اردهالی

معاون پژوهشی مرکز


Otorhinolaryngology Research Center, Tehran University of Medical Sciences

دکتر محسن نراقی

عضو شورای پژوهشی مرکز


Otorhinolaryngology Research Center, Tehran University of Medical Sciences

دکتر امیرآروین سازگار

عضو شورای پژوهشی مرکز


Otorhinolaryngology Research Center, Tehran University of Medical Sciences

دکتر بابک ساعدی

عضو شورای پژوهشی مرکز


Otorhinolaryngology Research Center, Tehran University of Medical Sciences

دکتر نسرین یزدانی

عضو شورای پژوهشی مرکز


Otorhinolaryngology Research Center, Tehran University of Medical Sciences

دکتر علی کوهی

عضو شورای پژوهشی مرکز


Otorhinolaryngology Research Center, Tehran University of Medical Sciences

دکتر مهتاب ربانی

عضو شورای پژوهشی مرکز


Otorhinolaryngology Research Center, Tehran University of Medical Sciences

دکتر زهرا مختاری

مدیر پژوهش مرکز


Otorhinolaryngology Research Center, Tehran University of Medical Sciences