فعالیت های پژوهشی

نوامبر 12, 2016

طرح های مشترک

1- طرح تحقیقاتی مشترک با مرکز تحقیقات غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان «HLA-DR frequency in Iranian with papillary thyroid carcinoma » مجری طرح دکتر […]
آگوست 22, 2016

انتشارات

کتاب های منتشر شده مرکز 1-«برخورد بالینی با بیماریهای عصب فاسیال» تألیف دکتر محمود صدوقی، دکتر یاشا عمیدی،تابستان 1385 2-«بیماری ها و جراحی سینوس» ترجمه و […]
آگوست 22, 2016

مقالات خارجی

آگوست 22, 2016

مقالات داخلی

مقالات منتشر شده در مجلات فارسی : 1- «وجود بیو فیلم میکروبی در مخاط سینوس اتموئید در بیماران مبتلا به سینوزیت مزمن مقاوم به درمان به […]
آگوست 22, 2016

طرح های تحقیقاتی

طرح های مصوب مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی 1- «بررسی فراوانی نسبی پاتولوژی مثبت در بیوپسی های blind از اپیتلیوم اطراف حاشیه جراحی در […]