یافته های ویدیواستروبوسکوپی در مبتلایان ضایعات خوش خیم تارهای صوتی: گزارش کوتاه

پیمان دبیرمقدم، سارا عظیمیان، زهرا مختاری، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 70، شماره 8، آبان 91.