پلی مورفیسم ژن CD14 در بیمارن مبتلا به پولیپوز بینی

نسرین یزدانی، مهسا محمد آملی، علی مرساقیان، علی باقری حق، فروغ سیاح پور، رضا فتوحی، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 68، شماره 7، مهر 89..