پاسخ های عضلانی برانگیخته دهلیزی(VEMP) در کودکان

نیما رضازاده، محسن احدی، حسین طالبی، مسعود غریب، نسرین یزدانی، مجله دانشکده توانبخشی، دوره 11، شماره 5، زمستان 89.