وجود بیو فیلم میکروبی در مخاط سینوس اتموئید در بیماران مبتلا به سینوزیت مزمن مقاوم به درمان به کمک میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ

محسن نراقی، یاشا عمیدی، علی اسلامی فر، مجله گوش، گلو ، بینی و حنجره ایران، دوره 18 ، شماره 46 ، زمستان 1385 ، صفحات 184-181.