مقایسه ویژگیهای آیرودینامیکی صدا در مبتلایان به اختلال صدای اسپاسمودیک و تنش عضله

اکبر دارویی، مشهید آقاجان زاده، پیمان دبیرمقدم، ابولفضل صالحی، مهدی رهگذر، مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد، دوره6، شماره 4، پاییز 96.