مقایسه روش کشت و Multiplex PCR در تشخیص باکتری های سخت رشد در بیماران مبتلا به عفونت گوش میانی مراجعه کننده به بیمارستان امیراعلم تهران

تینا دلسوز بحری، مهدی گودرزی، ساسان دبیری سطری، نسرین ابراهیمی، آرزو اسدی، حسین گودرزی. پژوهش در پزشکی، فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دوره 40، شماره 4، 1395، صفحات 196-192.