مقایسه بیان آهنگ گفتار در کودکان استفاده کننده از کاشت حلزون با کودکان دارای شنوایی هنجار

نرگس کرد، محمد رحیم شاهبداغی، سیده مریم خدامی، ماندانا نوربخش، مسعود متصدی زرندی، شنوایی شناسی، دوره 21، شماره 2، 1391.