مقایسه امتیاز شاخص معلولیت صدا (VHI) در بیماران دارای توده های حجمی حنجره و افراد سالم

پیمان دبیرمقدم، عذرا آقادوست، مهدی بازیار، علیرضا آقادوست، فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی نوین، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 9، شماره 7، زمستان1394.