مطالعه رضایت شغلی کارکنان و عوامل مرتبط با آن در یک بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

محمدهادی موسوی، حسین درگاهی، مژگان عسگری، رویا شریفیان، گلسا شهام، زهرا مختاری. مجله پیاورد سلامت، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 10، شماره 2، بهار 1395