پماد موپیروسین در کنترل عفونت های ناشی از کاتترهای ورید مرکزی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی

جلال رضایی، خلیل اسفندیاری، حسن توکلی، محمود صدوقی، مهرداد حسیبی، مهرداد بهزادی، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 67، شماره 6، شهریور 1388.