فراوانی فشار خون بالا و ارتباط آن با وزن تولد و وزن کنونی در دانش آموزان مدارس شهر تهران

سینا مرادمند، محمدرضا گنجی، علی پاشا میثمی، زهرا اکبری، سیده ضحی میرخانی، نرگس تبریزچی، زهرا مختاری، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران(پیاورد سلامت) ، دوره 5، شماره 4، آذر و دی 90.