شیوع متاستاز مخفی گردنی در بیماران با گردن مرحله No در کارسینوم های سلول سنگفرشی راه هوایی- غذایی فوقانی

دکتر نیکزاد شهیدی، دکتر محمد تقی خرسندی آشتیانی، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دوره 29، شماره 2، تابستان 1386 ، صفحات 99-95.