دگزامتازون در کاهش ادم و اکیموز اطراف چشم و خونریزی حین عمل در رینوپلاستی: یک مطالعه آینده نگر

پیمان دبیر مقدم، محمد حسین برادران فر، فاطمه گوئینی، ویدا آیت الهی مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 65، شماره8، آبان 1386 ، صفحات 29-34.