تغییر آستانه شنوایی اندازه گیری شده با ادیومتری با تون خالص بعد از شلیک گلوله در کارکنان نظامی بدون حفاظت شنوایی

محمد قاسمی، بابک ساعدی، محمد مجتهد، مریم رضایی، مجله طب نظامی، دوره 13، شماره 4، زمستان 90.