تعیین اثر دگزامتازون وریدی و بوپیواکائین موضعی در استفراغ و درد بعد از تونسیلکتومی

پیمان دبیرمقدم، محمد حسین برادران فر، ویدا آیت اللهی، مجید شکیباپور، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 65 ،شماره ،5 مرداد 1386 ، صفحات 69-65 .