تأثیر میتومایسین-C موضعی در درمان تنگی های لارنگوتراکئال پس از لیزر و دیلاتاسیون

پیمان دبیرمقدم، محسن شریفی، سید مسیح بنی هاشم، زهرا مختاری، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 67، شماره 10، دی 1388.