بررسی 8 ساله ی تومورهای بدخیم سینوس های پارانازال در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران

محسن نراقی، ابراهیم کریمی، ام البنین معتمد، مونا حیدرعلی، مجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران، دوره 21، شماره 56، تابستان 88.