بررسی نتایج تانسیلکتومی به روش رادیو فرکوئنسی در بیمارستان امیراعلم

مجتبی محمدی اردهالی، سیدهادی صمیمی اردستانی ، پیمان برومند، معصومه سیدی، امین آمالی، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دوره 64 ، شماره 10 ، دی ماه 1385 ، 38-33 .