بررسی میزان رعایت استانداردهای ایمنی در بخش اتاق عمل بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1389

سید محمد هادی موسوی، حسین درگاهی، مهرداد حسیبی، زهرا مختاری، گلسا شهام، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران(پیاورد سلامت) ، دوره 5، شماره 1، بهار 90.