بررسی مارکرهای بیولوژیک نمونه های بیوپسی کارسینوم سلول سنگفرشی زبان و ارتباط با متاستاز غدد لنفاوی گردنی

ضیاء الدین مدنی کرمانی، محمدتقی خرسندی، نسرین یزدانی، فاطمه میراشرفی، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 67، شماره 7، مهر 1388.