بررسی عملکرد سیستم دهلیزی به دنبال کاشت حلزون

مسعود متصدی زرندی، مریم عمادی، محمد تقی خرسندی آشتیانی، عبدالرضا شیبانی زاده، فرزاد موبدشاهی، مجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران، دوره 21، شماره 55، بهار 1388.