بررسی روند پیشرفت درک گفتار در کودکان دارای کاشت حلزون

نسیم منوچهری، منصوره عادل قهرمان، فرزاد موبدشاهی، مسعود متصدی زرندی، مجله شنوایی شناسی، دوره 20، شماره 2، سال 1390.