بررسی ده ساله استئومای سینوس پارانازال در بیمارستان امیراعلم تهران

محسن نراقی، سیدضیاءالدین مدنی کرمانی، سیده فرناز محمدنژاد، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 69، شماره 10، دی 90.