بررسی ارزش تشخیصی رادیوگرافیک پانورامیک و سی تی اسکن کرونال و آگزیال در تشخیص شکستگی های فک تحتانی در مقایسه با نتایج عمل جراحی

پیمان دبیرمقدم، شبنم آذری، فاطمه عزالدینی اردکانی، عبدالرضا صدر ارحامی، حمیدرضا منصوریان، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد ، دوره 14 ، شماره 2 ، تابستان 1385 ، صفحات 14-9.