بررسی اثر پروفیلاکسی دگزامتازون بر روی تهوع و استفراغ بعد از جراحی استاپدکتومی

محمدتقی خرسندی آشتیانی، زهرا مختاری، فاطمه حاجی محمدی، لاله قدیریان، مجله علمی سازمان نظام پزشکی، دوره 29، شماره 3، پاییز 90، صفحات 241-237.