ارزیابی اختلالات دهلیزی در بیماران دارای کاشت حلزون با استفاده از پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی

مسعود متصدی زرندی، محمدتقی خرسندی، نیما رضازاده، نسرین یزدانی، فرهاد مختاری نژاد، آرش بیات، معصومه روزبهانی، مجله شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 19، شماره 2، 1389.