برگزاری کنفرانسهای علمی هفتگی و ژورنال کلاب تخصصی گوش و حلق و بینی