1- طرح تحقیقاتی مشترک با مرکز تحقیقات غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان «HLA-DR frequency in Iranian with papillary thyroid carcinoma » مجری طرح دکتر خرسندی – سال 86
2- طرح تحقیقاتی مشترک با مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان «بررسی سطح سرمی لپتین، IGF-1 و IGF-2 در پولیپوز بینی» مجری طرح دکتر یزدانی- سال 86
3- طرح تحقیقاتی مشترک با مرکز تحقیقات بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله با عنوان «بررسی میزان مواجهات صوتی و آسیب های شنوایی موقت و دائم ناشی از انفجارهای میدان تیر دانشجویان دوره افسری دانشگاه امام حسین(ع) در سال 87» مجری طرح دکتر ساعدی – سال 87
4- طرح تحقیقاتی مشترک با مرکز تحقیقات پوست دانشگاه شهید بهشتی با عنوان «میزان شیوع تظاهرات گوش و حلق و بینی در بیماران مبتلا به پمفیگوس و ولگاریس قبل و بعد از درمان» مجری طرح دکتر دبیرمقدم- سال 87
5- طرح تحقیقاتی مشترک با مرکز ارولوژی اطفال دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان « بررسی نتایج تمپانوپلاستی بوسیله گرافت تهیه شده از آسلولار درمیس در خوکچه هندی در بیمارستان امام خمینی در سال 90-89» مجری طرح دکتر کریمی یزدی- سال 90
6- طرح تحقیقاتی مشترک با دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان « بررسی فراوانی سینوزیت و پولیپ های قارچی و تععین جنس و گونه عوامل ایجاد کننده آنها با استفاده از روشهای متداول قارچ شناسی (مستقیم و کشت) و روش های مولکولی در بیماران مشکوک مراجعه کننده به بیمارستان امیراعلم» مجری طرح دکتر محمدی اردهالی- سال 90
7- طرح تحقیقاتی مشترک با مرکز تحقیقات پوست دانشگاه شهید بهشتی با عنوان «مقایسه سطح شنوایی در بیماران مبتلا به ویتیلیگو با گروه کنترل » مجری طرح دکتر باستانی- سال 90
8- طرح تحقیقاتی مشترک با مرکز تحقیقات نقشه برداری مغز دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان «بررسی نواحی مغزی مسئول فرایند بویایی در گروهی از بیماران آنوسمی با صدمات مغزی اعصاب مرکزی و اعصاب محیطی و مقایسه آن با موارد نرمال از FMRI » مجری طرح دکتر باستانی- سال 95