1. برگزاری یک دوره بازآموزی حنجره برای متخصصان
  2. برگزاری یک دوره مدون بازآموزی مباحث گوش و ماگزیلوفاشیال
  3. برگزاری چندین دوره بازآموزی برای پزشکان عمومی
  4. برگزاری 8 دوره برنامه مدون بازآموزی برای متخصصان گوش و حلق و بینی

Under Construction